Istorijat i ciljevi

Resursni centar Fruškogorsko-dunavskog regiona je plod saradnje nevladinog i javnog sektora. Osnivači Centra su Kamping asocijacija Srbije, Kamping asocijacija Vojvodine i JP „Nacionalni park Fruška gora“.

Saradnja na realizaciji formiranja Centra je započela projektom finansiranim od strane EU i Austrijske razvojne agencije ADA, u septembru 2013. godine. Projekat je simultano podržao aktivnosti na dva koloseka:

– Sa korisničke strane su okupljene regionalne zainteresovane strane u turizmu, kao glavne privredne aktivnosti Regiona i započet je proces njihove edukacije i umrežavanja. Održan je niz sastanaka i učesnici su dali svoje viđenje prioriteta u razvoju regionalnog turizma.

– Sa druge strane, projektovan je regionalni resursni centar kao potpuno nova institucija i centralna adresa za sve zainteresovane strane u oblasti održivog razvoja Regiona.

Formiranje resursnog centra kao institucije je planirano kroz formalno-pravnu institucionalizaciju i adaptaciju objekta sedišta Centra koji je savremeno i moderno opremljen u multifunkciuonalni prostor za rad, prilagođen za:

 1. Rad projektne kancelarije opremljene savremenom IT i komunikacijskom opremom,
 2. Komforan grupni rad do 25 učesnika i
 3. Smeštaj sa prenoćištem do 4 osobe.

Vizija:

FGDR je centar svega najboljeg i motor u oblasti regionalnog održivog razvoja.

Misija:

Centar kontinuirano radi na formulaciji i sprovođenju regionalnih i lokalnih razvojnih inicijativa i doprinosi održivosti razvoja Fruškogorsko-dunavskog regiona.

 Ciljevi:

Centar ostvaruje svoju ulogu i time doprinosi ostvarenju sledećih ciljeva:

 • Unapređuje kvalitet planskih dokumenata kroz učešće u procesu lokalnog i regionalnog planiranja u oblasti održivog razvoja;
 • Štiti interese regionalnih i lokalnih zainteresovanih strana kroz učešće u procesima regionalnog i lokalnog planiranja i odlučivanja u ulozi zainteresovane strane i stručno-tehničke podrške;
 • Ohrabruje razvojne inicijative zainteresovanih strana kroz formulaciju inicijativa i pomoć u nalaženju partnera i/ili modela za finansiranje;
 • Pruža stručno-tehničke usluge u realizaciji razvojnih projekata;
 • Promoviše region, kreira i širi informacije profilisane prema selektovanim ciljnim grupama;
 • Povećava dostupnost informacija tako što kontinuirano prikuplja, obrađuje, skladišti i prezentuje različite informacije od značaja za regionalne i lokalne zainteresovane strane, kao i za investitore, donatorske, vladine i druge institucije;
 • Igra značajnu ulogu u Regionu u formulsanju i sprovođenju inicijativa od “dole-na-gore” i od “gore-na-dole”.
 • Potpomaže i ohrabruje međunarodnu saradnju regionalnih i lokalnih organizacija i institucija, njihovo učešće u radu međunarodnih organizacija, realizaciji domaćih i međunarodnih parterstava i relaizaciji domaćih i međunarodno ugovorenih obaveza.

baner_1

 

baner_2

 

baner_3

 
2024 © Poezija u prirodi - Fruškogorsko-dunavski region